Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Legalizacja wag w czasie epidemii – wniosek o odroczenie ponownej legalizacji.

Legalizacja wag w czasie epidemii – wniosek o odroczenie ponownej legalizacji.

Jeżeli wasze apteczne wagi powinny w najbliższym czasie zostać zalegalizowane, warto zapoznać się z informacją prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM):

“…zachęcamy Państwa do składania „Wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych”. Wzory wniosku wraz ze stosownym oświadczeniem dostępne są na stronach Okręgowych Urzędów Miar. W celu zmaksymalizowania ochrony zdrowia naszych Klientów oraz naszych pracowników, przedmiotowe wnioski wraz z oświadczeniami, mogą być przekazywane: drogą mailową, za pośrednictwem Poczty Polskiej, innego operatora pocztowego, za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie, za pośrednictwem Platformy ePUAP, telegraficznie lub za pomocą telefaksu.

Wniosek o odroczenie legalizacji okresowej do pobrania TUTAJ

Powyższe działania jest możliwe dzięki zamieszczeniu w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. (opublikowanej dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 568). Art. 29 tej ustawy stanowi, iż w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 140, 285) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a:

Art. 26c. 1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w przypadku niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego właściwy organ administracji miar może w 2020 r., na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy pod warunkiem, że wnioskodawca złoży oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych oraz, że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.

Udogodnienie bardzo potrzebne. Dzięki obecnej sytuacji mamy możliwość wiele urzędowych spraw załatwić online lub za pośrednictwem poczty i kurierów. Szybciej i sprawniej.

Pamiętajmy jednak, że po zakończeniu epidemii COVID-19 nie ominie nas wizyta w OUM z naszą wagą w celu legalizacji. Oby jak najszybciej…