Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Rozporządzenie MZ z 12 października 2018 r. – nowy wzór zapotrzebowania, jak realizować zapotrzebowania i recepty

Rozporządzenie MZ z 12 października 2018 r. – nowy wzór zapotrzebowania, jak realizować zapotrzebowania i recepty

Nowe rozporządzenie z dnia 12 października 2018r. określa:

 1. Sposób realizacji zapotrzebowania podmiotu wykonującego działalność leczniczą, zwanego dalej „zapotrzebowaniem”
 2. Sposób sporządzania leku recepturowego i aptecznego;
 3. Sposób
  wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych
  specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych;
 4. Wzór zapotrzebowania;
 5. Sposób prowadzenia oraz wzory ewidencji zapotrzebowań ewidencji recept farmaceutycznych i ewidencji zrealizowanych zapotrzebowań.

REALIZACJA ZAPOTRZEBOWANIA:

 1. Sprawdzenia prawidłowości wystawienia zapotrzebowania,
 2. Sprawdzenie zgodności z nowym wzorem (załącznik nr 1 do ww rozporządzenia), a w przypadku zapotrzebowania na leki psychotropowe i odurzające – zgodność ze wzorem określonym w przepisach o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669).
 3. Sprawdzenie w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (obecnie pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search ) czy zapotrzebowanie wystawił podmiot leczniczy,
 4. Sprawdzenie autentyczności zapotrzebowania,
 5. Sprawdzenie terminu ważności zapotrzebowania,
 6. Potwierdzenie na dokumencie zapotrzebowania lub na dokumencie przechowywanym łącznie z zapotrzebowaniem wydania przez aptekę produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – z podaniem: daty realizacji zapotrzebowania, ilości, numerów serii, dat ważności wydanych preparatów, podpisu oraz imienia i nazwiska osoby wydającej – w formie nadruku lub pieczątki.
 7. Wydanie produktów
 8. Produkty mogą być wydane na podstawie zapotrzebowania wyłącznie osobie upoważnionej na piśmie przez kierownika podmiotu leczniczego z którego pochodzi zapotrzebowanie.

SPORZĄDZENIE LEKU APTECZNEGO:

 
Lek apteczny sporządza się zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej lub innych odpowiednich farmakopei uznawanych w państwach członkowskich UE
 

SPORZĄDZENIE LEKU RECEPTUROWEGO:

 1. Lek recepturowy sporządza się na podstawie recepty,
 2. Osoba sporządzająca lek recepturowy stosuje surowiec farmaceutyczny dopuszczony do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 wrześnie 2001r. – Prawo farmaceutyczne,
 3. Osoba sporządzająca lek recepturowy stosuje surowiec farmaceutyczny w stężeniu pozwalającym na uzyskanie przepisanej ilości substancji czynnej w wydawanym produkcie leczniczym pod warunkiem, że nie wpłynie to na bezpieczeństwo lub skuteczność stosowania produktu leczniczego,
 4. Osoba sporządzająca lek recepturowy dokonuje korekty składu wytwarzanego leku, jeżeli podany na recepcie skład może tworzyć niezgodność chemiczną lub fizyczną, mogącą zmienić działanie lub wygląd leku. Korekta składu może odbyć się przez: DODANIE SUROWCA FARAMACEUTYCZNEGO ułatwiającego prawidłowe przygotowanie postaci leku lub pozwalającego na uzyskanie jednolitego dawkowania, PRAWIDŁOWY DOBÓR SUROWCÓW FARMACEUTYCZNYCH zapewniający prawidłowe rozpuszczenie wszystkich składników, ZMIANĘ POSTACI SUROWCA FARMACEUTYCZNEGO z rozpuszczalnej na nierozpuszczalną lub odwrotnie z uwzględnieniem koniecznej różnicy w ilości surowca,
 5. Osoba sporządzająca lek recepturowy ZMNIEJSZA ILOŚĆ surowca farmaceutycznego do wielkości określonej przez dawkę maksymalną, jeżeli dawka maksymalna jest dla tego surowca ustalona oraz jeżeli ze składu oraz podanego sposobu dawkowania wynika, że została przekroczona dawka maksymalna, a wystawiający receptę nie uczynił adnotacji o konieczności zastosowania dawki wskazanej w składzie leku,
 6. Osoba sporządzająca lek recepturowy może dokonać ZMIANY SKŁADNIKÓW OBOJĘTNYCH FARMAKOLOGICZNIE
 7. Zmiany lub korekty składu leku recepturowego odnotowuje się w DOKUMENCIE REALIZACJI RECEPTY lub na recepcie (jeśli jest w formie papierowej), na wydruku lub na odrębnym dokumencie przechowywanym łącznie z receptą.

WYDAWANIE LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO i WYROBÓW MEDYCZNYCH:

 1. Osoba wydająca sprawdza TERMIN WAŻNOŚCI, jeżeli to możliwe KONTROLUJE WIZUALNIE czy wydawany produkt nie wykazuje cech świadczących o niewłaściwej jakości lub jego sfałszowaniu,
 2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia OCENIA CZY WYDANE PRODUKTY NIE ZOSTANĄ UŻYTE W CELACH POZAMEDYCZNYCH,
 3. Osoba wydająca lek z apteki ocenia AUTENTYCZNOŚĆ RECEPTY,
 4. Jest uprawniona do żądania OKAZANIA DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO WIEK osoby, jeżeli wydanie produktu leczniczego, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jest ograniczone wiekiem.
 5. Osoba wydająca produkty z apteki UDZIELA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ich STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA o ile są one dostępne,
 6. Udziela informacji o ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI związanych ze stosowaniem wydanego produktu o ile są one dostępne,
 7. Wydaje paragon fiskalny lub fakturę,
 8. Farmaceuta wydający produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny W RAZIE POTRZEBY ANALIZUJE działanie farmakologiczne wydawanych produktów POD KĄTEM ICH EWENTUALNYCH INTERAKCJI i informuje o nich pacjenta,
 9. MOŻNA PODZIELIĆ OPAKOWANIE: 1). antybiotyków do stosowania wewnętrznego, 2). postaci do podania pozajelitowego, 3). postaci do podania wziewnego, 4). leków posiadających kategorię dostępności RpW, 5). zawierających substancje psychotropowe grup III-P, IV-P lub środki odurzające II-N określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2009 r.  JEŻELI NIE PRZYCZYNI SIĘ TO DO ZMIANY gwarantowanej przez producenta JAKOŚCI PRODUKTU LECZNICZEGO, a każde wydane opakowanie bezpośrednie jest oznaczone datą ważności i numerem serii, w OPAKOWANIU WŁASNYM APTEKI do której DOŁĄCZA SIĘ ULOTKĘ LUB JEJ KOPIĘ
 10. Osoba wydająca lek z apteki dzieli jego zawartość do ilości maksymalnie zbliżonej, ale nie większej niż jest określona na recepcie,
 11. DZIELENIU NIE PODLEGA OPAKOWANIE BEZPOŚREDNIE,
 12. Jeżeli ilość leku określona na zapotrzebowaniu lub recepcie jest mniejsza niż ilość  znajdująca się w najmniejszym dopuszczonym do obrotu opakowaniu bezpośrednim, wydaje się jedno takie opakowanie,
 13. Można wydać lek o mocy mniejszej niż określona na recepcie, jeżeli całkowita ilość substancji czynnej  zawartej w wydawanym produkcie ODPOWIADA CAŁKOWITEJ ILOŚCI SUBSTANCJI CZYNNEJ ZAPISANEJ NA RECEPCIE (po uzyskaniu zgody osoby odbierającej lek, natomiast osoba wydająca w ten sposób lek informuje PISEMNIE pacjenta O ZMIANIE SPOSOBU DAWKOWANIA),
 14. Można wydać lek w INNEJ POSTACI, jeśli nie wpłynie to na bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania produktu leczniczego (po uzyskaniu zgody osoby odbierającej lek, osoba wydająca lek INFORMUJE osobę odbierającą W FORMIE PISEMNEJ O ZMIANIE SPOSOBU DAWKOWANIA),
 15. Zmiany (wydanie innej postaci leku lub mniejszej równoważnej dawki) zamieszcza się na Dokumencie Realizacji Recepty lub na recepcie w formie papierowej lub dokumencie  przechowywanym łącznie z receptą,
 16. Leku recepturowego, który zawiera w swoim składzie surowiec farmaceutyczny będący substancją bardzo silnie działającą, środkiem odurzającym, substancja psychotropową lub prekursorem kategorii I – NIE WYDAJE SIE NA PODSTAWIE ODPISU RECEPTY,
 17. Można wydać lek recepturowy zawierający w swoim składzie surowiec farmaceutyczny będącą SUBSTANCJĄ SILNIE DZIAŁAJĄCĄ na podstawie odpisu recepty, jeżeli jego dawka dzienna lub dawka jednorazowa nie przekracza maksymalnej dawki dziennej lub jednorazowej określonej w Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej lub innych farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich UE