Blog o aptekach, nowościach na rynku farmaceutycznym, zmianach zasad realizacji recept, codziennej pracy w aptece prowadzony przez farmaceutkę.
Bezpłatne leki dla seniorów oraz ułatwienia dla farmaceutów przy wydawaniu leków – nowa ustawa.

Bezpłatne leki dla seniorów oraz ułatwienia dla farmaceutów przy wydawaniu leków – nowa ustawa.

12 maja 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego zaopatrzenia w leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługującego osobom powyżej 75 r.ż.
Receptę na bezpłatne leki będzie mógł wypisać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), pielęgniarkę POZ, a także lekarz który posiadający prawo wykonywania zawodu a zaprzestał wykonywania zawodu będzie mógł bezpłatne leki wypisać na siebie oraz członków rodziny.

Lista leków bezpłatnych dla seniorów będzie ustalana przez Ministra Zdrowia będzie
uwzględniała:

  • zaspokojenie potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców po 75 r.ż.,
  • dostępności i bezpieczeństwa stosowania leków
  • roczny limit wydatków uwzględnianych na ten cel w budżecie państwa, 
  • stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów zdrowotnych leku,
Lista leków będzie ogłaszana w formie obwieszczenia Ministra Zdrowia, tak jak ma to miejsce obecnie w przypadku leków refundowanych.
Ustawa wprowadza jeszcze kilka istotnych zmian dotyczących realizacji recept (Art.2, modyfikuje zapis ustawy z dnia 12 maja 2011 r.o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991), a mianowicie:
  • Można wydać na żądanie pacjenta również droższy odpowiednik ze zniżką:

“Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją ma obowiązek, na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku,
o którym mowa w ust. 1, wydać lek inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej,
dawce, postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu
terapeutycznym, którego cena detaliczna jest równa lub wyższa od ceny leku przepisanego na recepcie.”


  • Można wydać na żądanie pacjenta odpowiednik leku, który nie jest refundowany za 100% odpłatnością: 

“Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją może na żądanie świadczeniobiorcy, po uprzednim spełnieniu obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, wydać lek nieobjęty refundacją, inny niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej,
dawce oraz o postaci farmaceutycznej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych,
za 100% odpłatnością.
 

W najbliższym czasie powinny ukazać się rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
  • Można wydać ze zniżką opakowanie leku o 10% różniące się liczbą dawek/tabletek niż opakowanie przepisane na recepcie (dotyczy to na przykład odpowiedników w różnych wielkości opakowaniach: 28 tabl./ 30 tabl.):

“Osoba wydająca leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
objęte refundacją może wydać lek w opakowaniu zawierającym różną – o maksymalnie 10%, liczbę dawek
niż określona na recepcie.”  

Tak jak obecnie nie będzie można wydawać zamiennika, jeśli lekarz zamieści na recepcie odpowiednią informację, że lek zamieniany być nie może: (“NZ” lub “nie zamieniać”).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2016 r. Wkrótce ukażą się rozporządzenia wykonawcze do ustawy.