Od 1 stycznia 2020 r. opłata ryczałtowa za lek recepturowy, sporządzany w aptece wzrośnie do 13 zł.

Opłata wynika z ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz.696, art. 6 ust. 7),
która mówi, że:

“Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi
0,05% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w
obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.”


Od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 2.600,00 zł.

Co zmienić w systemie Kamsoft?

W systemie aptecznym Kamsoft kwotę ryczałtu za lek recepturowy możemy modyfikować w module administrator APW41
Opcje modułów
 -APW11 Sprzedaż
    -6. Receptura
       -5. Opcje ogólne
          -1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy