29 kwietnia 2019 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816).

Rozporządzenie określa:

  • Sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących (sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas, szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu kas oraz rodzaje dokumentów składanych w związku zużywaniem kas, sposób ich składania oraz wzory tych dokumentów;
  • Termin zgłoszenia kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do naczelnika US w celu otrzymania numeru ewidencyjnego;
  • Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla prowadzenia ewidencji (w tym warunki które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas);
  • Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

Na szczególną uwagę zasługuje § 6. pkt 3. niedawnego rozporządzenia, który ustanawia nowy obowiązek dla podatnika:

„§ 6. pkt 3 Podatnik jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.
5. Informacja o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, są sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i dla osoby, o której mowa w ust. 3.
6. Wzór informacji o zasadach ewidencji, o której mowa w ust. 3, oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.”

Z powyższego wynika, iż każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników ma więc obowiązek posiadania oświadczenia o zapoznaniu osoby obsługującej kasę fiskalną. Terminy uzyskania takiego oświadczenia przedstawiają się następująco:

  • dla osób zatrudnionych przed 1 maja 2019 roku – do 31 maja 2019 r.,
  • dla osób nowo zatrudnionych od 1 maja 2019 roku – przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Do pobrania wzór oświadczenia pracownika (w pliku pdf) TUTAJ.

Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika i osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.