8 marca 2018 r. ukazało się nowe rozporządzenie dotyczące szkoleń ciągłych farmaceutów

Nowe rozporządzenie określa ramowy program szkoleń ciągłych, zakres oraz formy zdobywania wiedzy w ramach szkolenia ciągłego, sposób odbywania szkolenia
ciągłego ( w tym tryb dokumentowania jego przebiegu), standardy szkolenia oraz wysokość opłat za nie.
Ramowy program szkoleń ciągłych obejmuje zagadnienia z zakresu:
 •  opieki farmaceutycznej
 • postępu nauk farmaceutycznych – farmakoterapii, technologii produktów leczniczych, farmacji aptecznej, farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej, leku roślinnego, farmakologii, biotechnologii farmaceutycznej, farmakoekonomiki, radiofarmacji, farmacji onkologicznej, zdrowia publicznego (w tym nadużywania i uzależnienia od produktów leczniczych), prawa farmaceutycznego, nowoczesnych metod zarządzania apteką i hurtownią farmaceutyczną, zasad udzielania pierwszej pomocy, wyrobów medycznych, suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia medycznego oraz badań klinicznych (z wykazu zniknęła homeopatia).

Szkolenia ciągłe są realizowane w okresach pięcioletnich zwanych OKRESAMI EDUKACYJNYMI.
Punkty można uzyskać za:

 • udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów i ćwiczeń ;
 • udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem;
 • udział w kursach realizowanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego;
 • uzyskanie tytułu specjalisty, uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych lub tytułu profesora nauk farmaceutycznych;
 • przygotowania i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, NIA lub OIA;
 • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, którego cele obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, NIA lub OIA;
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu lub wykładu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
 • opublikowanie jako autor lub współautor – książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego, artykułu o charakterze przeglądowym, rozdziału w książce, artykułu popularnonaukowego, komunikatu z badań naukowych, tłumaczenia książki lub artykułu (wszystkie publikacje muszą być z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu);
 • sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę w aptece;
 • pełnienie funkcji kierownika szkolenia specjalizacyjnego lub opiekuna stażu specjalizacyjnego;
 • sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów;
 • podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych;
 • indywidualną prenumeratę czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu ( wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism nakuowych – Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. z 2018r. poz. 87).

ILOŚĆ PUNKTÓW OKREŚLA ZAŁĄCZNIK DO ROZPORZĄDZENIA (link powyżej).

Zaliczenie szkolenia ciągłego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym (5 lat) co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 (czyli z pominięciem kursów realizowanych przez internet) , realizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107a ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ustalone przez rozporządzenie standardy ciągłego szkolenia farmaceutów obejmują:

 • jednostka szkoląca zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby uczestników szkolenia,
 • jednostka szkoląca zapewnia kadrę dydaktyczną posiadającą wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne, 
 • formy szkolenia ciągłego odbywają się na podstwie pisemnej umowy zawartej między jednostką szkolącą a podmiotem realizującym szkolenia,
 • jednostka szkoląca ma obowiązek najpóźniej do dnia 15 grudnia każdego roku udostępniać na swojej stronie internetowej wstępny harmonogram kursów (z wyjątkiem szkoleń specjalizacyjnych) wraz z imionami i nazwiskami osób prowadzących kursy na następny tok,
 • jednostka szkoląca zapewnia sprawną organizację procesu dydaktycznego oraz prowadzi w sposób ciagły wewnętrzną ocenę jakości kształcenia
 • jednostka szkoląca posiada dokumentację przebiegu szkoleń i opracowane pisemnie szczegółowe programy kursów, programy kursów jednostka szkoląca udostępnia je na swojej stronie internetowej;
 •  realizacja programu ciągłych szkoleń uwzględnia aktualną wiedzę, osiągnięcia teorii i praktyki oraz zweryfikowane wyniki badań naukowych;
 • program kursów realizowany jest z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, adekwatnych do przedmiotu oraz celu kursu, w szczególności z uwzględnieniem internetowych programów edukacyjnych;
 • udział farmaceuty w formach szkolenia ciągłego realizowanego w ramach wykładów, seminariów, ćwiczeń, za pośrednictwem internetu oraz w ramach szkoleń specjalizacyjnych potwierdza wydanie przez jednostkę szkolącą zaświadczenie (określa ono temat, liczbę godzin szkolenia, liczbę punktów edukacyjnych , datę przeprowadzenia szkolenia).

 W celu dokumentowania przebiegu szkolenia ciągłego okręgowa izba aptekarska , której farmaceuta jest członkiem, wydaje KARTĘ CIĄGŁEGO SZKOLENIA. Dopuszcza się dokumentowanie przebiegu ciągłego szkolenia farmaceuty w formie elektronicznej. Karta z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia ciągłych szkoleń i stanowi podstawę ich zaliczenia. W przypadku uzyskania przez farmaceutę 100 punktów, zgłasza się on do OIA w celu potwierdzenia dopełnienia obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dla farmaceutów, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następnego po uzyskaniu tego prawa, natomiast dla farmaceutów, którzy byli zobowiązani do odbycia przeszkolenia uzupełniającego, okres edukacyjny rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym przeszkolenie zostało zakończone.

Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez okręgową radę aptekarską na uzasadniony wniosek farmaceuty o okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wniosek o przedłużenie trwania okresu edukacyjnego należy składać nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego. Wniosek farmaceuta składa do prezesa okręgowej rady aptekarskiej okręgowej izby aptekarskiej, której jest członkiem. 
Przedłużenie okresu edukacyjnego nie powoduje przesunięcia terminu rozpoczęci kolejnego okresu edukacyjnego. A informacja o przedłużeniu okresu edukacyjnego zostaje umieszczona na karcie szkolenia ciągłego.

Brak uzyskania wymaganej ilości punktów w zakończonym okresie edukacyjnym skutkuje wpisem w karcie ciągłego szkolenia o jego niezaliczeniu.

Większa niż wymagana liczba punktów edukacyjnych niż wymagana w danym okresie edukacyjnym nie przechodzi na kolejny okres

Punkty za uzyskanie tytułu specjalisty wpisuje się do karty ciągłego szkolenia wydanej w okresie edukacyjnym, w którym uzyskano tytuł specjalisty, podobnie jak punkty za uzyskanie stopnia doktora, doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych lub profesora nauk farmaceutycznych.

Rozporządzenie określa również maksymalną opłatę za jedną godzinę szkolenia ciągłego, którą pobiera jednostka szkoląca – wynosi ona nie więcej niż 28 zł brutto.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2018r. Farmaceuci którzy rozpoczęli realizację szkolenia ciągłego przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu rozliczeniowego.