Sprawy idą zdecydowanie w dobrym kierunku. Wprowadzenie obowiązkowej opłaty recyklingowej w handlu detalicznym oraz hurtowym powinno być wprowadzone dawno temu. Jeszcze lepszym rozwiązaniem dla naszego środowiska byłby całkowity zakaz wprowadzania do obrotu toreb foliowych, na to jednak przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.
Rozkład reklamówek plastikowych w zależności od typu jest bardzo długi i wynosi 100 -1000 lat. W oceanach do 2050 roku według ekologów będzie pływało więcej śmieci niż ryb.

Czy wprowadzenie opłaty recyklingowej zmniejszy zapotrzebowanie na torby foliowe?
Myślę, że w pewnym stopniu na pewno. Od jakiegoś czasu rzeczywiście obserwuję korzystne zachowania wśród moich pacjentów. Starszym osobom natomiast zdarza się prosić o zapakowanie jednego pudełka leku, mimo że z pewnością znalazło by się dla niego miejsce w kieszeni lub torebce. Myślę, że w tym przypadku odzywa się trochę duch przeszłości – pacjenci ci pamiętają czasy kiedy chodziło się na zakupy z własnymi torbami, siatkami i nigdy im nie dość tych magicznie kolorowych aptecznych woreczków…
Ale i młodsi nie pozostają bez winy, np. rodzice którzy miesiąc w miesiąc przychodzą wykupywać po kilka- kilkanaście puszek mleka modyfikowanego i za każdym razem nie mają go do czego włożyć…

Z drugiej strony jednak muszę przyznać, że zapakowanie leków pacjentowi, zwłaszcza starszemu znacznie ułatwia pracę. Cóż pozostaje? Skupić uwagę na biodegradowalnych torbach papierowych.

Od 1 stycznia 2018 r. apteki, jako placówki handlu detalicznego zaczęła obowiązywać dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/720 z
dnia 29 kwietnia 2015 r. (Dz. Urz. UE z 6.05.2015 r., L 115/11).

Podstawa prawna:
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r.

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389) 
 “Opłata recyklingowa będzie naliczana wyłącznie od nabywców lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, tj. torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Z opłaty wyłączone są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego,
o grubości poniżej 15 mikrometrów (tzw. „zrywki”), ale wyłącznie
wówczas, gdy są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako
podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu
marnowaniu żywności. W odniesieniu do aptek trudno jednak takie użycie
tego rodzaju foliówek uzasadnić. 
Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. wysokość opłaty recyklingowej za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2389) wynosi 0,20 zł. Maksymalna opłata, jaka może zostać wprowadzona w przyszłości za jedną lekką torbę na mocy przepisów ustawy  to 1 zł. 
Opłata może być pobierana od nabywcy torby na zakupy jako opłata podstawowa albo doliczona do obowiązującej już ceny torby.
Pobrane od nabywców opłaty recyklingowe
przedsiębiorca ma obowiązek przekazać do budżetu państwa do dnia 15
marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym zostały pobrane
(dla przykładu, opłaty pobrane w 2018 r. powinny zostać przekazane do
budżetu państwa do dnia 15 marca 2019 r.).
Pomimo planowanego w projekcie ustawy wprowadzenia
takiego obowiązku, zgodnie z ostatecznie przyjętą nowelizacją
przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji i
sprawozdawczości dotyczącej wydanych toreb na zakupy. Liczba wydanych
toreb będzie bowiem określana na podstawie informacji o wpływach z
opłaty recyklingowej, przekazywanej Ministrowi Środowiska przez
marszałków województw. 
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów o opłacie
recyklingowej będzie sprawować Inspekcja Handlowa. Zgodnie z art. 40d
nowelizowanej ustawy, zobowiązania przedsiębiorcy z tytułu opłat
recyklingowych będą traktowane jak zobowiązania podatkowe.
Znowelizowana ustawa wprowadza sankcję za brak
pobierania od nabywców opłaty recyklingowej w postaci administracyjnej
kary pieniężnej o wysokości od 500 do 20.000 zł. Karę na przedsiębiorcę
nałoży wojewódzki inspektor inspekcji handlowej w drodze decyzji
administracyjnej.”
Przytoczone opracowanie pochodzi z: www.dia.com.pl, autorem jest: apl. adw. Aleksandra Borodynko