Czas przechowywania zrealizowanych recept w aptece jest ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

Jednolity tekst rozporządzenia został ogłoszony w 
obwieszczeniu z dnia 24 lipca 2017 r. 

W rozdziale 4, dotyczącym przechowywania recept czytamy:

“§ 28. 1. Recepty oraz wystawione na ich podstawie odpisy recept są przechowywane w aptece w sposób uporządkowany, pogrupowane według daty realizacji recepty.
2. Do celów kontroli przez Inspekcję Farmaceutyczną oraz Narodowy Fundusz Zdrowia recepty są przechowywane
w aptece wraz z odrębnym dokumentem, o którym mowa w § 13 ust. 3, przez okres 5 lat licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:
1) nastąpiła refundacja − w przypadku recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne;
2) zostały realizowane − w przypadku recept innych niż określone w pkt 1.

3. W przypadku gdy zezwolenie, na podstawie którego prowadzona była apteka, zostało uchylone, cofnięte, stwierdzono jego wygaśnięcie albo nieważność, podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany pisemnie, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, powiadomić o miejscu ich przechowywania:
1) oddział wojewódzki Funduszu, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept;
2) wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na adres prowadzenia apteki.”

Recepty powinny być przechowywane w archiwum apteki (takie pomieszczenie każda apteka musi posiadać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie
wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i
pomocniczej apteki. /Dz.U. Nr 161 poz. 1338/).

W przypadku zamknięcia apteki właściciel apteki jest również zobowiązany do przechowywania recept przez wymagany okres czasu. O miejscu gdzie będą przechowywane należy, jak w przytoczonym cytacie, pisemnie powiadomić właściwy oddział NFZ oraz WIIF.