Od 1 stycznia 2017 roku zgodnie zmienia się opłata ryczałtowa za lek recepturowy.

Nowa kwota ryczałtu to 10 zł. Zmiana kwoty ryczałtu wynika z 
➨➨➨
Ustawy o refundacji leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz.696, art. 6 ust. 7),
która mówi, że: “Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi
0,05% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w
obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.
Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. ( Dz.U. 2016 poz.
1456) wysokość minimalnego
wynagrodzenia za pracę wzrośnie do 2.000,00 PLN.

W systemie aptecznym Kamsoft kwotę ryczałtu za lek recepturowy możemy modyfikować w module administrator APW41
Opcje modułów
 -APW11 Sprzedaż
    -6. Receptura
       -5. Opcje ogólne
          -1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy

źródło: www.dia.com.pl, www.kamsoft.pl