Ministerstwo zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie nowego wykazu leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 września 2016 r. Obwieszczenie zawiera również pierwszą listę leków, które będą darmowe dla pacjentów powyżej 75 roku życia.

Lista 75+ obejmuje 1129 pozycji. Poniżej do pobrania w
formacie pdf:

Lista leków, które osoby, które ukończyły 75 r.ż. będą otrzymywać
bezpłatnie (zgodnie z  art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1))
<Art. 43a. 1.
Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne
zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w
art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust.
2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej
, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej
opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu,
który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo
dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa
.)

 obejmuje 1129 pozycji (kodów EAN) od strony 1501 obwieszczenia.

W nowym wykazie, który będzie obowiązywał od 1 września 2016 r. refundacją zostały objęte nowe substancje czynne:

 • arypiprazol w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
  (Abilify Maintena, proszek sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 400 mg) we wskazaniu: schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których
  uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w
  postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku
  udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego.
  Objęcie refundacją tego leku poszerzy katalog refundowanych leków długodziałających w terapii schizofrenii;
 • pramipeksol (preparat Hitoff w różnych dawkach) we wskazaniu: leczenie objawów idiopatycznej
  choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w
  skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych
  okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i
  występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt
  przełączania-zjawisko „on-off”).
  Refundacja tego leku zwiększy dostęp do leków w terapii choroby Parkinsona
 • tapentadol (Palexia retard w 5 różnych dawkach) we wskazaniu: przewlekły ból o dużym
  nasileniu w przebiegu chorób nowotworowych – u dorosłych pacjentów, u
  których nie uzyskano odpowiedniej kontroli bólu po zastosowaniu morfiny o
  zmodyfikowanym lub przedłużonym uwalnianiu lub u których nie jest
  tolerowana. Objęcie refundacją tapentadolu poszerzy wachlarz
  refundowanych opioidowych leków dostępnych w terapii bólu nowotworowego;
 • mometazon we wskazaniu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji;

źródło informacji:
http://www.mz.gov.pl/leki/refundacja/komunikaty-dotyczace-listy-lekow-refundowanych/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych-ktory-wejdzie-w-zycie-1-wrzesnia-2016-r/