Wydział Gospodarki Lekami NFZ udzielił odpowiedzi na
pytania Komisji ds. Aptek Ogólnodostępnych łódzkiej OIA.   

W jaki sposób wycenić (ile ryczałtów) lek recepturowy maść 400g.
 Odpowiedź NFZ (Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ): 
Wydział Gospodarki Lekami uprzejmie prosi o przyjęcie co następuje:
Zgodnie
z § 8. 2a. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w
sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 62 tekst jednolity ) : „W
przypadku recept, o których mowa w ust. 2, na maści, kremy, mazidła,
pasty albo żele do stosowania na skórę, można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego,
ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być
traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków
recepturowych” oraz § 3. 1. 6) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6
listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być traktowane jako
surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych ( Dz. U.
2012, poz. 1259 ) : „Ustala się ilość leku recepturowego, którego
dotyczy odpłatność ryczałtowa, w postaci: maści, kremów, mazideł, past
oraz żeli – do 100 gramów”. W przypadku recepty na której zapisano 400g maści należy pobrać od pacjenta wartość odpowiadającą czterem ryczałtom
Czy lek robiony, który zawiera w składzie antybiotyk i spirytus należy wycenić jałowo? 
 • W przypadku leku, w którego skład wchodzi jedynie antybiotyk i spirytus (np. 2% spirytusowy roztwór detreomycyny) 
 • gdy oprócz antybiotyku i spirytusu w skład leku wchodzą inne substancje. 
 • Czy ma znaczenie postać leku (np. emulsja)
Leki
recepturowe, które mają w opisie recepty np. „na ranę”, „do płukania
pęcherza moczowego”, ale nie zawierają w składzie antybiotyku należy
wycenić jałowo?

 

Odpowiedź
NFZ (Łódzki Oddział NFZ): Zgodnie z § 6. 2) Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie leków, które mogą być
traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków
recepturowych ( Dz. U. 2012, poz. 1259 ) : „Koszt wykonania leku
recepturowego jest ustalany w zależności od postaci leku i wynosi:
24,66 zł – dla postaci leków wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 i ust. 2.”
: § 3 ust. 1 pkt 11  

 • kropli do oczu, uszu i nosa oraz maści do oczu, uszu i nosa, sporządzanych w warunkach aseptycznych – do 10 gramów,  
 • §
  3 ust. 2 – Odpłatność ryczałtowa dotyczy również postaci i ilości
  leków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 3 – 6 (czopków, globulek oraz
  pręcików – do 12 sztuk; roztworów, mikstur, zawiesin oraz emulsji do u
  żytku wewnętrznego – do 250 gramów; płynnych leków do stosowania
  zewnętrznego (jeżeli zawierają spirytus, ilość spirytusu w przeliczeniu
  na spirytus 95% nie może przekroczyć 100 gramów) – do 500 gramów; maści,
  kremów, mazideł, past oraz żeli – do 100 gramów;), sporządzanych w
  warunkach aseptycznych, zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej lub zgodnie z umieszczonym na recepcie wskazaniem lekarza, lekarza dentysty, felczera lub starszego felczera, lub zawierających antybiotyk.

 
Czy recepty na leki robione typu: maść Wilkinsona, mixtura nervina, BLW itp. mogą być wypisane nazwami zwyczajowymi czy niezbędne jest rozpisanie przez lekarza składu leku?

Odpowiedź NFZ:  Obowiązujące
przepisy nie wykluczają stosowania przez osoby uprawnionedo wystawiania
recept tradycyjnych nazw leków recepturowych ale muszą one być wykonane
zgodnie z wymogami Farmakopei Polskiej. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 4.
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept
lekarskich (Dz.U. 2016, poz. 62 tekst jednolity ) : ” Dane dotyczące
przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrobów medycznych obejmują: ilość leku, środka
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a
w przypadku leku recepturowego – jego skład lub nazwę mieszaniny
składników, która jest używana zwyczajowo w praktyce farmaceutycznej, a w
przypadku leku aptecznego – jego nazwę zgodną z Farmakopeą Europejską
lub innymi odpowiednimi farmakopeami uznawanymi w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.” Należy jednak zwrócić uwagę na fakt,
że niektóre z nich mogą występować w kilku różnych wariantach w związku z
czym osoba wykonująca lek ma obowiązek skontaktować się z autorem
recepty w celu doprecyzowania składu leku oraz umieszczenia stosownej
adnotacji na rewersie recepty sygnując ją stemplem i własnoręcznym
podpisem.

Plik pdf do wydruku (źródło OIA w Łodzi)

źródło: Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi