Od 1 stycznia 2016 roku zgodnie zmienia się opłata ryczałtowa za lek recepturowy.
Wynosić będzie ona 9,30zł.

Zmiana kwoty ryczałtu wynika z Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2011 nr 122 poz.696, art. 6 ust. 7),
która mówi, że: “Odpłatność ryczałtowa, o której mowa w ust. 5, wynosi 0,05% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Od 2016 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. ( Dz.U. 2015 poz. 1385). Od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

W systemie aptecznym Kamsoft kwotę ryczałtu za lek recepturowy możemy modyfikowaćw module administrator APW41
Opcje modułów
 -APW11 Sprzedaż
    -6. Receptura
       -5. Opcje ogólne
          -1. Kwota ryczałtu za lek recepturowy

źródło informacji: www.kamsoft.pl