12 lipca weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r., tzw. “ustawa antywywozowa” (Dz.U. 2015, poz.788) nakładająca na apteki, punkty apteczne, podmioty prowadzące apteki szpitalne, apteki zakładowe, działy farmacji szpitalnej oraz hurtownie farmaceutyczne nowe obowiązki.

Ustawa  nakłada na nas obowiązek sprawozdawczości braku leków. Do tej pory nie mogąc zdobyć w hurtowni farmaceutycznej lub wręcz na infolinii konkretnego producenta mogliśmy zacisnąć zęby, dzwonić do skutku, błagać, prosić, w ostateczności odesłać pacjenta do innej apteki. Niektórzy z nas w akcie niemocy wysyłali maile gdzie się dało (GIF, WIF, NFZ, MZ itd.). Przyznam, że również staraliśmy się wysyłać takie informacje, jednak w natłoku innych obowiązków aptecznych nie robiliśmy tego za każdym razem.
TERAZ MAMY TAKI OBOWIĄZEK!

Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 12 lipca 2015 r. apteka ma obowiązek zamawiania leków refundowanych zagrożonych brakiem dostępności w formie pisemnej lub elektronicznej (zarówno zamówienia kierowane do hurtowni jak i producentów). Dla zachowania formy dokumentu elektronicznego, (w przypadku składania zamówień oraz odmów ich realizacji), nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny, a zatem mogą być one składane np. za pomocą poczty elektronicznej w formie wiadomości e-mail.
Wykaz leków zagrożonych brakiem dostępności będzie publikowany przez MZ nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
W przypadku nie zrealizowania zamówienia na leki deficytowe, hurtownia lub bezpośrednio producent MA OBOWIĄZEK przedstawić aptece ODMOWĘ w FORMIE PISEMNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ.  W przypadku produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych objętych refundacją, odmowa zamówienia powinna zawierać uzasadnienie.

Kopie odmów otrzymanych z hurtowni apteka ma obowiązek przekazywać do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

POWIADMOMIENIE WIF

Wszelkie braki w dostępności produktu leczniczego wydawanego na receptę, środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego objętego refundacją, zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, należy zgłaszać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej
właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu –

na terenie Dolnego Śląska
zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesyłać drogą elektroniczną
 na adres e-mail:
brakleku.wif@duw.pl 
 lub 
pisemnie na adres:
  WIF Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1,  50-153 Wrocław,
 albo na numer faxu: 71 340 64 96
-zgodnie z komunikatem Dolnośląskiego Inspektora Wojawódzkiego: DWIF_komunikat 10.07.2015r.pdf

AKTUALIZACJA!
ZOBACZ WE WPISIE:
http://www.apteczny.info/2015/07/zgaszanie-problemow-z-dostepnoscia.html 

Ponadto zamówienia na zapotrzebowanie oraz odmowy realizacji zamówienia należy przechowywać przez okres 3 lat i udostępniać organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na żądanie.

POWIADOMIENIE GIF

Informację o odmowie realizacji zamówienia produktów objętych wykazem Ministra Zdrowia (leków zagrożonych brakiem dostępności) wraz z kopią odmowy składamy za pomocą formularza dostępnego na stronie GIF:
FORMULARZ ZGŁOSZENIE ODMOWY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
(konieczna rejestracja i logowanie).
Za pomocą powyższego formularza przekazujemy również informacje o każdym przypadku braku uzyskania pisemnej odmowy realizacji zamówienia.

Dane wymagane do przesłania zgłoszenia:

 • Data
 • Nazwa przedsiebiorcy, REGON, e-mail zgłaszajacego
 • IDENTYFIKATOR APTEKI – zgodnie z danymi dostępnymi na stronie www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (rejestr aptek)
 • adres apteki
 • dane podmiotu który nam odmówił realizacji zamówienia: nazwa przedsiębiorcy, REGON
 • IDENTYFIKATOR HURTOWNI – zgodnie z danymi dostępnymi na stronie: www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl (rejestr hurtowni)
 • dane adresowe hurtowni
 • Dane leku – EAN, nazwa handlowa
 • do formularza musimy dołączyć plik z odmową realizacji (akceptowane formaty plików to: .jpg, .gif, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .png, .rtf)
  AKTUALIZACJA!!!
   SPOSÓB PRZESYŁANIA ODMÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA
  OD SIERPNIA 2016 r. 
  ZOBACZ WE WPISIE: